Uitnodiging voor  de 39e Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Ramele Raalte

Op donderdag 28 februari 2019 in het zaaltje van Laurel’s Pannenkoekenhuis, Varkensmarkt 7

Aanvang : 19:45 uur

Met de volgende:

Jaarverslag secretaris 2018

Jaarverslag Sponsorcommissie 2018

Jaarverslag Jeugdcommissie 2018

Jaarverslag Activiteitencommissie 2018

Notulen ALV 2018

     Agenda

 1. Presentatie laddercompetitie door SCALA
 2. Opening ALV en mededelingen van de voorzitter
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen van de 38e ALV op 20 februari 2018
 5. Jaarverslagen secretaris en commissievoorzitters
 6. Jaarverslag penningmeester en begroting voor 2019 (een uur voor aanvang van de vergadering liggen de jaarstukken ter inzage)
 7. Verslag kascontrolecommissie (Bert Brink, Yoram Hofman. Reserve: geen)
 8. Benoeming nieuwe kascommissie en een plaatsvervanger
 9. Bestuursverkiezing :
 10. Aftredend en niet herkiesbaar – Ingrid Janssen, Secretaris
 11. Aftredend en niet herkiesbaar – Pauline Hoogwater ,voorzitter jeugdcommissie  
 12. Aftredend en niet herkiesbaar – Bert Weteringe, voorzitter

Vacatures:

 • Secretaris, voorzitter jeugdcommissie, (voorzitter) sponsorcommissie, voorzitter     
 1. Situatie Andre Mekers
 2. Ter kennisneming activiteitenkalender 2019
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

517 totaal aantal vertoningen, 8 aantal vertoningen vandaag